Polityka Prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.  

Naszym priorytetem jest dbanie o bezwzględną poufność informacji oraz ochronę Państwa danych osobowych. Gwarantujemy bezpieczeństwo powierzonych nam danych, dokumentów oraz wszelkich informacji. 


Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Pogrzebowych UNIVERSUM SOLID HOUSE Marcin Gregorczyk, z siedzibą w Koronowie ul.Kajakowa 8 (86-010 Koronowo)


Według jakich zasad przetwarzane będą dane osobowe? 

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady: 

 1. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby, od której dane pochodzą).
 2. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele, które mają zostać zrealizowane. 
 3. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich pozyskiwania. 
 4. Merytorycznej poprawności – administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych. 
 5. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych. Zgodnie z tą regułą – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne. 

Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. 

Stosownie do sytuacji – dane osobowe zwracamy i/lub usuwamy. 


Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych? 

Zgodnie z wymienioną powyżej zasadą legalności, przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek. W naszej działalności przesłanką uprawniającą nas do przetwarzania Państwa danych osobowych będzie w szczególności: 

 • art. 6 ust. 1 punkt b RODO – a więc przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Na podstawie tej przesłanki będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, które są niezbędne do tego, aby zawrzeć umowę oraz żeby ją prawidłowo zrealizować; 
 • art. 6 ust. 1 punkt a RODO – w takim przypadku przetwarzanie danych odbywa się na podstawie odrębnej i dobrowolnej zgody. W praktyce będziemy ubiegać się o Państwa zgodę w celu dostarczania informacji handlowych i/lub marketingowych; 
 • art. 6 ust. 1 punkt c RODO – zatem przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przesłanka ta stanowi m.in. podstawę przetwarzania danych naszego personelu; 
 • art. 6 ust. 1 punkt f RODO – czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 


Jakiego rodzaju dane osobowe będziemy przetwarzać?

Przetwarzamy m.in. następujące kategorie danych osobowych naszych Klientów (osób, które korzystają z usług naszej firmy): 

 • dane identyfikacyjne
 • dane kontaktowe 
 • dane niezbędne do dokonania rozliczeń;
 1. dane te przetwarzamy w celu możliwości zawarcia umowy oraz prawidłowej jej realizacji. Oznacza to, że sam fakt zawarcia umowy skutkuje tym, że mamy prawo posługiwać się Państwa danymi, aby wykonywać związane z umową prawa i obowiązki, 
 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić zawarcie oraz prawidłową realizację umowy.


W jakim celu będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową,
 2. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych, tzw. uprawnionym podmiotom), 
 3. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy, 
 4. marketingu usług świadczonych przez administratora danych.


Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zawarcia i realizacji umowy. Podstawa do przetwarzania tych danych ustanie, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności – w szczególności – gdy upłynie okres przedawnienia danych roszczeń.


Komu możemy udostępnić Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczonych przez nas usług, np. podmiotom wykonującym usługi kurierskie, prawne, informatyczne, a także innym podmioty zewnętrznym, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawnione do uzyskania danych.

Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. Nie będziemy również przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Jakie uprawnienia mają osoby, których dane dotyczą? 

Posiadają Państwo prawo do: 

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 
 • usunięcia swoich danych, 
 • prawo do przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii, 
 • ograniczenia przetwarzania, 
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
 • prawo do sprzeciwu. 

Każdy Państwa wniosek zostanie rzetelnie rozpatrzony przez administratora i spotka się z odpowiedzią. Lojalnie zastrzegamy przy tym, iż opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce może więc zdarzyć się, że pomimo Państwa żądania, nie będziemy mogli, np. usunąć danych, ponieważ – zgodnie z literą prawa ich przetwarzanie będzie nadal konieczne – z uwagi na fakt realizacji umowy). 

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 


Do kogo można się zwrócić w sprawie ochrony danych osobowych? 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, związanych z polityką prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu : 790 690 455 lub pod adresem e-mail:universum24h@gmail.com